Linh Đạo Của Dòng MTG

•Print•

Hội Dòng Mến Thánh Giá - Portland là một cộng đoàn nữ tu Công Giáo, quyết tâm đào sâu mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu Kitô qua đời sống chiêm niệm, hi sinh và phục vụ.Theo tinh thần của Đấng Sáng Lập,Đức Cha,chúng tôi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô chịu-đóng-đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng tôi.Theo gương Đức Giêsu Kitô, chúng tôi cố gắng tiếp nối sứ mạng của Người và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người nơi dương thế,qua việc phục vụ giới nghèo và những người kém may mắn, đặt biệt là trẻ em và phụ nữ.Hiệp thông với Giáo Hội, chúng tôi phục vụ dân Chúa với sự kính trọng và yêu thương trong các lãnh vực y tế, giáo dục, và xã hội.

 

•Last Updated• ( ••Wednesday•, 08 •December• 2010 13:54• )